Ochrana osobných údajov

  • Domov
  • Ochrana osobných údajov

 

Dokumentácia k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, vypracovaná v súlade

so zákonom c. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

C. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa § 6 až § 16 zákona c. 18/2018 Z.z.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


I. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Názov prevádzkovateľa: KK DENT s.r.o.

Identifikačné číslo (ICO): 31727557

Ulica, PSČ, obec :Pod Táborom 2801/29, 080 01 Prešov

Štát: Slovenská republika

Telefón: 0517723449

Email: kkdent@nextra.sk

Štatutárny orgán prevádzkovateľa: Ing. Aladár Kovaľ

(alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)

Názov prevádzkarne KK DENT, s.r.o.

Ulica, PSČ, obec Pod Táborom 2801/29, 080 01 Prešov

IČ DPH SK 2020524253


II. § 6 Zásada zákonnosti a § 13 Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výlučne na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.


III. § 7 Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje získava prevádzkovateľ len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel. Údaje sú archivované len na účely zabezpečenia zálohy pre prípad poškodenia počítačovej techniky.


IV. § 8 Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.


V. § 9 Zásada správnosti

Spracúvané osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované; sú prijaté primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.


VI. § 11 Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.


VII. § 12 Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.


VIII. § 14 Podmienky poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov

(1) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

(2) Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byt odlíšený od iných skutočností a musí byt vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.

(3) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byt dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

(4) Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

KK DENT, s.r.o., IČO: 31727557, IČ DPH: SK 2020524253